Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego FESTINA.PL działającego na stronie sklep.festina.pl jest Janeba Time Sp. z o.o. NIP: 8941764656 z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000188992 (zwana dalej Sprzedawcą), która zajmuje się kompleksową obsługą i realizacją zamówień złożonych w sklepie internetowym. Godziny otwarcia 7:00 – 15:30, kom. 693 050 560, Tel. (71) 373 66 19 wew.1 , adres e-mail: zamownienia@festina.pl.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym na stronie sklep.festina.pl następuje po uprzedniej akceptacji postanowień niniejszego regulaminu, która jest dokonywana w toku składania zamówienia.
 3. W przypadku dokonywania zamówienia  Klient zobowiązany jest do podania w „Formularzu zamówienia” danych zgodnych z prawdą i umożliwiających realizację zamówienia.
 4. Klient ma możliwość założenia stałego konta w sklepie internetowym FESTINA.PL (Konto Klienta), które oprócz dokonywania zamówień umożliwia dostęp do historii zakupów, zmianę danych adresowych i hasła, uzyskiwania informacji o najnowszych promocjach, wyprzedażach, otrzymanych punktach rabatowych

 

II. Strony i przedmiot umowy.

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu oraz sklepów stacjonarnych. Informacje o towarach aktualnie oferowanych do sprzedaży w sklepie internetowym są umieszczone na stronie sklep.festina.pl
 2. Zamówienia od Klientów korzystających ze sklepu internetowego na stronie sklep.festina.pl są przyjmowane przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Złożenie przez Klienta w sklepie internetowym zamówienia stanowi jednocześnie złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży wskazanych towarów ze Sprzedawcą. Po złożeniu zamówienia Sklep przesyła na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, które stanowi jednocześnie oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest przesyłane na wskazany adres e-mail Klienta w terminie 2 dni roboczych. Dniami roboczymi są: poniedziałek, wtorek środa, czwartek i piątek. Czas na potwierdzenie zamówienia wydłużają wypadające w czasie jego trwania soboty, niedziele oraz święta.
 4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich poniżej wskazanych czynności:
  a) wyboru dostępnych w sklepie internetowym towarów lub usług,
  b) wypełnienie formularza zamówienia po potwierdzeniu koszyka przez podanie wskazanych w nim danych;
  c) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy, a w przypadku woli wystawienia faktury -danych niezbędnych do wystawienia faktury,
  d) wyboru sposobu płatności.
  e) akceptacji niniejszego Regulaminu.
  f) akceptacji informacji w formie oświadczenia, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 5. Sprzedawca oświadcza, że w przypadku niedostępności w magazynie bądź u dostawców towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci całość uiszczonej kwoty. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie bądź u dostawców i braku możliwości realizacji zamówienia w całości w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  a) częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  b) anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
 7. Jeśli Klient dokonał zapłaty za wszystkie towary objęte zamówieniem, w przypadku wskazanym w pkt. 6 b) Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą przewidzianą w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, a w przypadku określonym w pkt. 6 a) zwrot obejmie część należności uiszczonych za towary niedostępne.
 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów w związku z czym Sprzedawca zastrzega sobie przyjęcie do realizacji zamówień według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 9. W przypadku zamówień z wybraną formą płatności „przy odbiorze” i składanych z nowoutworzonego Konta Klienta, Klient otrzymuje dodatkowego e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia, który poprzedza potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, a tym samym zawarcie umowy.

 

III. Zmiany w zamówieniach.

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu przekazania zamówienia do przesyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez bezpośredni kontakt ze Sklepem, za pośrednictwem wysłania korespondencji na adres e-mail: zamowienia@festina.pl, jak również w drodze kontaktu telefonicznego pod nr kom. 509 392 857 lub 71 373 66 19 wew. 1
 2. Zmiany dokonywane w inny sposób niż wskazany w pkt. 1 będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu danych Klienta. Modyfikacje zamówienia dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez pocztę e-mail lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy.

 

IV. Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla Sprzedawcy od chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 5. Dostawa towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób oraz na jego koszt w przypadku zamówień towarów o wartości poniżej 100 zł brutto (z podatkiem VAT). W tym przypadku koszt dostawy obciążający Klienta za pośrednictwem kuriera DPD wynosi 20 zł brutto - w przypadku płatności za towar dokonanej w sposób określony w V.2 b), c) i d), a w przypadku płatności dokonanej „przy odbiorze” – 20 zł brutto.
 6. W przypadku zamówień towarów o wartości 100 zł brutto (z podatkiem VAT) lub wyższej koszt dostawy pokrywa Sprzedawca i nie obciążają one Kupującego.
 7. Koszt dostawy zamówienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest na koszt Klienta wg. Aktualnego cennika firmy kurierskiej UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 8. Aktualne koszty dostawy związane z konkretnym sposobem dostawy są dostępne w trakcie procesu zamawiania w formularzu zamówienia oraz tabeli w zakładce „Koszty dostawy”.
 9. Zawarcie umowy będzie potwierdzone paragonem fiskalnym, a na życzenie Klienta fakturą VAT, które zostaną przekazane wraz z towarem w momencie jego odbioru.

 

V. Płatność

 1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za zamówiony towar obejmującej cenę oraz koszty dostawy.
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  a) płatność przy odbiorze - realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji,
  b) przelewem on-line za pośrednictwem systemu PayU – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę pozytywnego wyniku autoryzacji tj. potwierdzenia poprawnego wykonania operacji płatności.
  c) raty - płatność środkami otrzymanymi od banku i przekazanymi Sprzedającemu na podstawie udzielonego Klientowi kredytu lub pożyczki, realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta po uzyskaniu informacji z banku o zawarciu umowy pożyczki lub kredytu.
 3. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w systemie płatności PayU lub przelewem na konto Sprzedawcy.
 4. Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności, przy czym informacja o tym zostanie umieszczona na stronie sklepu.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności „płatność przy odbiorze" Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż "przy odbiorze".

 

VI. Dostawa i czas realizacji zamówienia.

 1. Zakupione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu lub do wskazanego przez Kupującego sklepu firmowego Sprzedawcy.
 2. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie Sprzedawca dostarcza zamówiony towar wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD.
 3. Do krajów z poza Unii Europejskiej zamówiony towar jest dostarczany tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 4. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, przy czym informacja o tym zostanie umieszczona na stronie sklepu.
 5. Sprzedawca zaleca aby Kupujący, odbierając przesyłkę z zamówieniem sprawdził stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 6. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dokonaniu płatności lub otrzymaniu od banku informacji potwierdzającej zawarcie umowy kredytu lub pożyczki przez Klienta i przygotowaniu towaru do wysyłki zamówienie jest przekazywane do podmiotu realizującego dostawę tj. Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DPD (przygotowanie do wysyłki). Sklep przekazuje zamówienie do wysyłki w ciągu 24 godzin, lecz nie później niż do 7 dni roboczych.
 7. Sprzedawca wskazuje, że firma kurierska DPD dostarcza zamówiony towar do miejsca odbioru w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do wysyłki.

 

VII. Reklamacje z tytułu rękojmii

 1. Reklamacje z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej (rękojmii) regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad.
 3. Jeżeli Kupujący po wydaniu mu rzeczy sprzedanej stwierdzi istnienie wad może według wyboru:
  a) złożyć reklamację na podstawie udzielonej gwarancji korzystając z procedury określonej w wydanym dokumencie gwarancyjnym,
  b) złożyć reklamację z tytułu rękojmii Sprzedawcy.
 4. W przypadku wyboru reklamacji z tytułu rękojmii Kupujący może ją złożyć bezpośrednio w placówce Sprzedawcy (na adres podany w pkt. I.1 i I.2 niniejszego Regulaminu), jak również drogą korespondencji elektronicznej na adres zamowienia@festina.pl . W treści reklamacji należy wskazać wadę i termin jej stwierdzenia, żądanie reklamacyjne oraz podać dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację. Składając reklamację Kupujący powinien przekazać lub przesłać Sprzedawcy reklamowany towar wraz ze wszystkimi akcesoriami. Kupujący może wysłać zwracany towar tym samym przewoźnikiem, który otrzymał od Sprzedawcy. Koszt dostarczenia rzeczy w związku z reklamacją z tytułu rekojmii zostanie pokryty przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Sprzedawca w odpowiedzi przedstawia uzasadnienie swojej decyzji.
 6. Spory między Kupującym a Sprzedawcą rozstrzyga właściwy sąd powszechny. Kupujący może poddać spór pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, przy czym warunkiem rozpoznania sporu będzie zgoda obu stron na rozstrzygnięcie sporu. Ponadto Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy właściwego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozstrzygania sporów oraz dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl.
 7. Klient ma również możliwość złożenia reklamacji dotyczących usługi on-line w toku procedury zamawiania towaru w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia złożonego zamówienia za pomocą poczty e-mail: zamowienia@festina.pl bądź listownie na adres siedziby Sprzedawcy. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni.

 

VIII. Gwarancja

 1. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne oraz posiadają 24-miesięczną gwarancję.
 2. Dokument gwarancyjny jest dostarczany Klientowi wraz z rzeczą sprzedaną i jest utrwalony na papierze. Na życzenie kupującego może zostać przekazany na trwałym nośniku.
 3. Dokument gwarancyjny, w zależności od rodzaju towaru, określa szczegółowo zakres obowiązków gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu oraz zawiera informacje niezbędne do wykonywania uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, w tym: firmę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czas obowiązywania gwarancji, katalog uprawnień przysługujących w przypadku stwierdzenia wady.
 4. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmii za wady rzeczy sprzedanej, przy czym w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. W dokumencie gwarancyjnym zawarta jest informacja o autoryzowanych serwisach gwaranta.

 

IX. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług sklepu internetowego wymagane są komputer lub urządzenie mobilne posiadające:
  a) minimalne parametry techniczne t.j.: procesor o taktowaniu 600 MHz lub wyższym, pamięć operacyjną o wartości 1GB RAM lub wyższej, kartę graficzną obsługującą co najmniej rozdzielczość 800 x 600 oraz 256 kolorów,
  b) system operacyjny Windows XP lub nowsza wersja, systemy operacyjne z rodziny Apple oraz Linux,
  c) przeglądarkę internetową : INTERNET EXPLORER 6.X lub wersję nowszą, FIREFOX 2.0 lub wersję nowszą, OPERA 6 lub wersję nowszą, GOOGLE CHROME 2.0 lub wersję nowszą.
 2. Sprzedawca zastrzega, iż ze względów bezpieczeństwa oraz z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac naprawczych i konserwacyjnych ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do sklepu internetowego. Informacja o tym zostanie umieszczona na stronie sklep.festina.pl. Z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

X. Zwrot zakupionego towaru

 1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku, gdy gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy biegnie od dnia wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, części lub partii.
 2. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest usługa prawo odstąpienia wskazane w pkt. 1 termin do odstąpienia biegnie od dnia zawarcia umowy.
 3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przez konsumenta wymaga złożenia oświadczenia Sprzedawcy w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, jak również drogą korespondencji e-mail na adres zamówienia@zegarki.pl.
 4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 może zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu („Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy”)
 5. W przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez obowiązku podania podania przyczyny Sprzedawca zwraca Kupującemu będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od niego w związku z wykonaniem umowy płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 6. Zwrot kwot wskazanych w pkt. 5 nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Za zgodą Kupującego Sprzedawca może dokonać zwrotu w inny sposób.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Kupujący nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu lub z powodu przekazania przez błędnych danych, które uniemożliwiają zwrot należności.
 8. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Kupujący, który odstąpił od umowy, jest zobowiązany do zwrotu rzeczy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeżeli Kupujący w powyższym terminie odeśle rzecz Sprzedawcy. Zwracaną rzecz należy przekazać lub odesłać na adres Sprzedawcy tj. Janeba Time Sp. z o.o., ul. Powstanców Śląskich 95, 53-332 Wrocław.
 10. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu kompletnego towaru obejmującego akcesoria i wyposażenie, które były przedmiotem sprzedaży w ramach zamówienia złożonego w sklepie internetowym oraz ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Prawo odstąpienia od umowy , o który mowa w pkt. 1 nie przysługuje konsumentowi w przypadkach o których mowa w art. 38 pkt. 1-13 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta ( (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 )tj. dotyczących umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 60 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupujących w toku składania i realizacji zamówień jest Sprzedawca tj. Janeba Time Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław wpisana do Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000188992.
 2. Kupujący w toku składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówień i umów sprzedaży oraz postępowaniu reklamacyjnym . Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy. Dane są utrwalane i przechowywane w formie elektronicznej na bezpiecznych serwerach providera internetowego Sprzedawcy, zabezpieczone loginem i hasłem dostępu w panelu administracyjnym, na serwerze niedostępnym dla osób do tego nie upoważnionych, oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. W przypadku wyrażenia przez Kupującego osobnej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

 

XII. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci sklepu internetowego sklep.festina.pl, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres Sprzedawcy: Janeba Time Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław,
 2. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach sklepu internetowego sklep.festina.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do składania ofert.
 2. Zdjęcia towarów umieszczone na stronach sklepu internetowego festina.pl mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu z uwagi na indywidualne ustawienia oprogramowania i sprzętu Kupującego
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w zamówieniach powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań osób trzecich, które uzyskały możliwość dostępu do konta Klienta w wyniku niedochowania należytej staranności w posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)
 7. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do umów zawartych od dnia 01.06.2017 r.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie i zaczynają obowiązywać w terminie 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www. zegarki.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego festina.pl

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

…...........................................................................................                                                                .............…..........................................................

imię i nazwisko Klienta                                                                                                                                          miejscowość, data

 

 …...........................................................................................

ulica, numer domu/mieszkania

 

…...........................................................................................                                                               JANEBA TIME SP. Z O.O.

kod pocztowy i miejscowość                                                                                                  ul. Powstańców Śląskich 95

                                                                                                                                             53-332 Wrocław

…...........................................................................................                                               e-mail: zamowienia@festina.pl

nr telefonu

 

…...........................................................................................

e-mail

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Informuję, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz,U. Z 2014 r., poz. 827) o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

Zwracam następujące produkty otrzymane w dniu ….............................................................. :

 

 

1) Marka: …...........................................................  model ref: ...............................................................  ilość: …………..

 

 

2) Marka: …...........................................................  model ref: ...............................................................  ilość: …………..

 

 

3) Marka: …...........................................................  model ref: ...............................................................  ilość: …………..

 

 

4) Marka: …...........................................................  model ref: ...............................................................  ilość: …………..

 

zawartej dnia …............................................. we Wrocławiu. Jednocześnie proszę o zwrot wpłaconej kwoty w wysokości …............................................. zł

(słownie: ….............................................…..............................................................................................................................…..........................)

                                                                                   

Jeśli płatność przy zakupie  została dokonana kartą lub przez system PayU, środki zostaną odesłane zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego ZEGARKI.PL,  X. Zwrot zakupionego towaru, pkt 6. przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Za zgodą Kupującego Sprzedawca może dokonać zwrotu w inny sposób.

 

Zwracam się z prośbą o zwrot gotówki na rachunek bankowy :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane właściciela rachunku:

Imię i nazwisko:...................................................................................................................................................…....

Kod pocztowy i miejscowość:  ..............…............................................................................................................…...

Ulica, numer domu/mieszkania:..............................…...............................................................................................

 

 

 

 

                                                                                                                             …..................................................

                                                                                                                                             Podpis konsumenta

 

(*)- niepotrzebne skreślić

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia kupionej rzeczy w posiadanie
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@festina.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
 9. Informujemy, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz wraz z akcesoriami i wyposażeniem, które było przedmiotem sprzedaży na adres wskazany w górnym prawym rogu formularza lub na adres: Sklepu tj.: JANEBA TIME Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 11. W przypadku zwrotu rzeczy odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Regulamin sklepu internetowego FESTINA.PL (PDF 303 kB)
Regulamin aktualny od 29.5.2018
Wyłączny przedstawiciel
Festina Group
w Polsce
Przesyłka za darmo
 
Możliwość zwrotu
towaru w ciągu 60 dni
30.000 zegarków na magazynie
Festina
Kronaby
Jaguar
Candino
Lotus
Lotus Style
Calypso